logotyp
Login

Odpady? Konec záhady!

Odpady? Konec záhady!
Projekt „Odpady? Konec záhady!“ je určen předškolním dětem v mateřských školách a dětem mladšího školního věku na I. stupni základních škol. Smyslem projektu je seznámit děti poutavou a hravou formou s problematikou odpadů – co je to odpad, jak vzniká, jak ho poznáme, co s ním máme dělat, a co s ním nemáme dělat, jak předcházet jejich vzniku. A také – jaké jsou dopady produkce odpadů na přírodu, na jednotlivé složky životního prostředí a kterak problematika produkce, nakládání a likvidace odpadů souvisí s trvale udržitelným rozvojem. Projekt také reaguje na velké množství aktivit jednostranně zaměřených pouze na recyklaci a separaci odpadu. Předkládaný projekt je zaměřen v souladu s Výzvou na prevenci vzniku odpadů a osvojení mitigačních přístupů v dané oblasti.
K dosažení tohoto cíle byl zvolen kompaktní mix výstupů. Setkávání s dětmi a žáky poslouží k přenosu informací a k položení základů zdravých návyků v oblasti nakládání s odpady a předcházení jejich tvorbě. Pracovní listy poslouží k upevnění předávaných informací a ke snadnějšímu pochopení sdělovaných informací. Literární a výtvarná soutěž dále upevní nabyté vědomosti a emoce s tím spojené děti vyjádří nonverbálně kresbou, prostorovou instalací či drobným literárním dílkem. Pro vyšší motivaci a pro šíření výstupů projektu jako příkladu dobré praxe bude vydán almanach s nejlepšími pracemi, jejich autoři pak budou slavnostně odměněni. Nedílnou součástí projektu je také přiměřená a efektivní propagace.
Cílovými skupinami projektu ale nejsou jen děti předškolního a mladšího školního věku, ale také jejich rodiče, kteří budou s dětmi řešit některé pracovní listy formou domácích úkolů. Poslední skupinou jsou studenti Pedagogické fakulty UJEP v Ústí nad Labem, kteří budou s různou intenzitou participovat na jednotlivých aktivitách projektu.
Projektový tým bude dále zahrnovat dva pracovníky MAS Český sever, z. s., jednoho v pozici manažera projektu, který bude mít na starost především administrativu a organizační zajištění projektu. Druhý pracovník bude garantem věcné části (obsahu), tuto pozici bude zastávat Ing. Mgr. Marek Hartych, absolvent Biologické fakulty JČU a Zemědělské fakulty ČZU. Vzhledem k povaze projektu budou k realizaci přizváni externí odborníci. Garantem didaktické části (formy) bude Mgr. Roman Kroutek Ph.D., vysokoškolský pedagog z Katedry preprimárního a primárního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Ústí nad Labem. Dále plánujeme přizvání dvou odborníků z praxe, kteří mají dlouholeté zkušenosti s realizací obdobný či srovnatelně náročných projektů v mateřských a základních školách. Ti budou mít v rámci projektového týmu funkci konzultantů a prostředníků mezi nositelem projektu a mateřskými a základními školami. Důležitým členem podpůrného týmu bude také lektor pro výtvarné workshopy, který realizoval tuto činnost v loňském roce v rámci projektu „Z pohádky do pohádky“. Lektor disponuje patřičným know-how a má dobré kontakty na zapojené školy. Těchto zkušeností a vazeb využije i v rámci tohoto projektu.
Projekt potrvá od února 2017 do května 2018, bude mít v zásadě fázi přípravnou (tvorba náplně setkání, tvorba pracovních listů, jejich pilotní ověřování, sestavení harmonogramu), fázi realizační (vlastní setkávání, literární a výtvarná soutěž, vydání almanachu) a fázi ukončovací (evaluace, vyhodnocení projektu).
Celkové náklady na projekt byly vyčísleny na 887.760 Kč, získaná míra podpory z Národního programu ŽP činí 80 % těchto nákladů, tj. 710.208 Kč
Projekt bude realizován v okresech Děčín a Ústí nad Labem s přesahem do okresu Česká Lípa. Výsledky projektu budou šířeny především do Ústeckého kraje, v menší míře pak po celé republice.

Zpět na hlavní výpis

AKTUALITY

Ředitelské volno v úterý 14. 12.

Podle § 24 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb. vyhlásil ředitel školy na úterý 14. 12. 2021 z organizačních důvodů (přerušení dodávky elektrické energie) volný den (ředitelské volno).

Testování žáků na onemocnění covid-19

Podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví proběhne ve škole ve dnech 22. a 29. listopadu 2021 preventivní testování žáků na onemocnění covid-19 a dále od 6. prosince 2021 vždy v první vyučovací den v týdnu až do odvolání.

Informace pro rodiče – opatření MZd s účinností od 25. 10. 2021:

Ministerstvo zdravotnictví vydalo „Metodický pokyn hlavní hygieničky k nařizování karantény a izolace v souvislosti s onemocněním covid-19“, s účinností od 25. 10. 2021. Nově se zkracuje doba pro ukončení izolace ze 14 dnů na 7 dní, a to za předpokladu negativního výsledku RT-PCR testu provedeného v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou a absence klinických příznaků onemocnění covid-19.

V souladu s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví o nošení ochranných prostředků dýchacích cest platí s účinností od 1. 11. 2021 nadále platí, že žáci při vzdělávání, kteří sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni, nemusí nosit ochranný prostředek. Ve společných prostorech je povinnost nosit ochranný prostředek stanovený v daném opatření.

Základní informace k začátku školního roku 2021/2022

Základní informace k začátku školního roku 2021/2022 včetně informací k hygienickým pravidlům a preventivnímu screeningovému testování najdete v hlavním bloku aktualit.

Letní výukový kemp

Ve dnech 16. 8. 2021 – 20. 8. 2021 proběhne ve škole letní výukový kemp. Další informace naleznete v hlavním bloku aktualit.

Informace pro rodiče žáků ZŠ a dětí MŠ – režim návratu ze zahraničí

MŠMT informovalo, že dne 8. 7. 2021 bylo vydáno ochranné opatření MZd k omezení překročení státní hranice České republiky, s účinností od 9. 7. 2021. Toto ochranné opatření upravuje také pravidla pro návrat dětí nebo žáků ze zahraničí. Informace naleznete v hlavním bloku aktualit.

Informace k provozu ZŠ od 8. 6. 2021

Podle mimořádného opatření MZd k používání ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 8. 6. 2021 se oproti současnosti mění následující:

Žáci nemusí během výuky mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku), a to při vzdělávání po dobu, kdy sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni; při ostatních aktivitách ve škole (např. režim o přestávkách, při příchodu a odchodu ze třídy) zůstává stejný režim jako doposud.
Pedagogičtí pracovníci nemusí během výuky mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku), a to při poskytování vzdělávání obecně. Při ostatních aktivitách ve škole zůstává stejný režim jako doposud.

Informace k provozu ZŠ od 24. 5. 2021

Podle informací MŠMT se od 24. 5. 2021 oproti současnosti mění následující:
• Je umožněna osobní přítomnost všech žáků bez rotací, pro všechny žáky tedy začíná běžná prezenční výuka podle rozvrhu.
• Podmínkou osobní účasti žáků na vzdělávání je preventivní antigenní testování jedenkrát týdně.
• Hygienická pravidla zůstávají stejná jako doposud, zejména povinnost nošení ochrany dýchacích cest.

ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Zápis do MŠ proběhne v termínu od 3. 5. do 14. 5. 2021. Informace najdete v sekci Mateřské školy nebo Zápisy do škol.

Informace k zápisu do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2021/2022

Zápisy se uskuteční v termínu od 1. 4. 2021 do 30. 4. 2021, a to bez přítomnosti dětí.

Nabízíme Vám využít k zápisu na naši školu ZŠ Na Pěšině následující možnosti:

Online vyplnění žádosti - odkaz v hlavních aktualitách.

Elektronicky vyplněnou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání musí zákonný zástupce vytisknout, musí být potvrzena PODPISY OBOU RODIČŮ (i v případě, že spolu rodiče nežijí) a doručit škole, a to následujícími možnými způsoby:

1) datovou schránkou
2) emailem s digitálně ověřeným podpisem
3) poštou (doporučené psaní) na adresu: ZŠ a MŠ Děčín IX p. o., Na Pěšině 330, Děčín IX, 405 05
4) osobně v kanceláři budovy ZŠ Na Pěšině 330: v termínu od 12. 4. 2021 do 30. 4. 2021, v době od 8:00 do 13:00, kdybyste se potřebovali domluvit na jiném čase nebo termínu, volejte prosím p. tajemnici V. Morongovou (412 544 271, 775 861 912). V případě, že by se někdo do školy výjimečně nedozvonil, je možné dát potřebné dokumenty do schránky u hlavního vchodu ZŠ. Vyzvednutí formulářů je také možné v kanceláři školy.

K žádosti o přijetí je nutno doložit:
- rodný list dítěte (kopie, sken)
- v případě žádosti o odklad: doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC) a doporučení odborného lékaře (pediatra) nebo klinického psychologa

Sdělení ŠJ

Předpokládáme, že po Jarních prázdninách bude školní jídelna v provozu. Od 8. 3. 2021 mají žáci obědy opět přihlášené. Žádáme rodiče žáků, kteří obědy nechtějí, aby si je odhlásili. Žáci, kteří se vzdělávají distančním způsobem, si budou moci nadále stravu odebrat výdejním okénkem do vlastních jídlonosičů. Jídelna vydává obědy do 13:00.
O případných změnách spojených s vládními nařízeními budeme informovat.

Ošetřovné

Škola již nevystavuje potvrzení o ošetřovném. Veškeré informace naleznete na portálu ČSSZ - Aktuální informace k ošetřovnému.

Vzdělávání distančním způsobem

Informace k provozu ZŠ ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19

Informace k provozu ZŠ ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19 naleznete v přiloženém materiálu

Rozdělení dětí do 1. tříd pro školní rok 2020/2021

Oznámení rozhodnutí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021

Online výukové materiály

Fotografie tříd 2018/2019

Prohlášení o přístupnosti webových stránek
Domů Zš a Mš Na Pěšině
.28. 9. - 2. 10. 2015

Pondělí Státní svátek - Nevaří se

Úterý Zelňačka
Rybí prsty - děti, smaž.rybí filé - dospělí, brambory, yofresh, obloha
Zelený čaj

Středa Kroupová polévka
I Milánské špagety, strouhaný sýr, džus
II Kynutý koláč se švestkami a mákem, kakao

Čtvrtek Vločková polévka
Kuřecí maso po čínsku, rýže
Džus, ovoce

Pátek Gulášová polévka
I Hrachová kaše, párek, okurka
II Zeleninové lečo, chleba
Ovocný čaj

Created by © 2015 -2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign